สารสนเทศ (Information)

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ .

สารสนเทศมีประโยชน์ คือ ?

1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้.

การรู้สารสนเทศ หมายถึง ?

ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคคลในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม.


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อ การดำรงชีวิตของมนุษย์
เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัย พื้นฐานทำให้
มนุษย์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การสร้าง
ที่พักอาศัย..

อ่านต่อ »

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ข้อมูลและสารสนเทศ. ในชีวิตประจำวัน
การดำเนินชีวิต มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
อาจเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
และอาจเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารนเทศ
ดังนั้น การรู้จักประเภทของข้อมูลเพื่อให้ได้
สารสนเทศ มีกระบวนการ..

อ่านต่อ »

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

คอมพิวเตอร์. เครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าจะทำงานได้นั้น
ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกนั้นเป็นเครื่องหรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ส่วนที่สองเรียกว่าซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายเรียกว่า ส่วนบุคลากร (Peopleware) หมายถึง..

อ่านต่อ »

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาช่วยเหลือการทำงาน ของมนุษย์อย่างมาก
มีคุณสมบัติ คือ ความเป็นอัตโนมัติ การทำงานด้วยความเร็วสูง มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ จัดเก็บข้อมูล การทำงานซ้ำ ๆ กัน และใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ..

อ่านต่อ »

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ. ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่รู้กันดีว่าเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน จนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งขำองชีวิตมนุษย์ก็ว่าได้ และทุก ๆ วันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ..

อ่านต่อ »