แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html
https://cplpcienciassociais.org/
http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=WtWf5B0p8rA
https://sites.google.com/site/elearningkrujames/ICT
https://home.kku.ac.th/hslib/412141/412141_2548/c1s1intro.htm
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21541-033960