คำแนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์

1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย User name และ Password ที่ครูให้ไว้
2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา
3. ทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
4. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5
5. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ครูกำหนด
6. ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
7. ทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน