คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง21101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
        ศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง หน่วยส่งออก ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและ สารสนเทศ ประเภทของข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล การจัดการสารสนเทศ และระดับของสารสนเทศ
        ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์และ บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบสารสนเทศ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
        เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และเข้าใจหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบนั้นๆ รู้จักประเภทและชนิดของซอฟต์แวร์ สามารถจัดทำชิ้นงานหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/1
    ง 1.1 ม.1/2
    ง 1.1 ม.1/3
    รวม 3 ตัวชี้วัด