ประวัติผู้จัดทำ        ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
        วัน เดือน ปีเกิด 15 กันยายน 2530
        สถานที่เกิด นครปฐม
        ที่อยู่ 58/140 หมู่3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
   
        ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2553                 ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน     ครูชำนาญการ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
     
        การศึกษา พ.ศ. 2552                 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  พ.ศ. 2554                 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี